Οικονομικά Μεγέθη

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη

COLLECTIVESCOLLECTIVES AECOLLECTIVESCOLLECTIVES AE

Κύκλος Εργασιών (κύριας δραστηριότητας)
2016 2017 2018 2019 2020
871.559,04 818.890,18 839.160,38 1.091.356,73 1.900.000
+Κύκλος Εργασιών
Μικτό Αποτέλεσμα (κέρδος)
2016 2017 2018 2019 2020
645.788,71 462.555,80 438.842,55 579.413,83 900.000
+Image
Αποτελέσματα Προ Τόκων Φόρων & Αποσβέσεων (EBITDA)
2016 2017 2018 2019 2020
557.615,71 340.980,77 287.302,56 380.536,21 800.000
+Image
Καθαρό Αποτέλεσμα
2016 2017 2018 2019 2020
561.951,60 303.881,96 265.870,09 353.763,38 500.000
+Image
Σύνολο Ενεργητικού
2016 2017 2018 2019 2020
881.953,08 651.575,28 586.688,58 691.667,71 800.000
+Image