Δίκτυο Συνεργατών

Αντιμετωπίζοντας δυναμικά τις απαιτήσεις των πελατών της, η Collectives ίδρυσε το πανελλαδικό Δίκτυο Ποιοτικής Υποστήριξης, καλύπτοντας τους πελάτες της σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας.

Η ανάγκη των πελατών για καθολική παροχή υπηρεσιών στον Ελλαδικό χώρο ώθησε την Collectives να ιδρύσει το Δίκτυο Ποιοτικής Υποστήριξης. Με τη χρήση του Δικτύου Ποιοτικής Υποστήριξης η Collectives είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα με ικανούς και πιστοποιημένους συνεργάτες.

Tο Δίκτυο Ποιοτικής Υποστήριξης αποτελείται από έμπειρους συνεργάτες με τους οποίους υπάρχουν μακροχρόνιοι δεσμοί συνεργασίας και οι οποίοι διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και προσωπικό, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν και να υποστηρίζουν πανελλαδικά τα έργα και τις υπηρεσίες που προσφέρει και εγγυάται η Collectives.

Οι συνεργάτες της Collectives επιλέγονται με βάση αναλυτικά και αυστηρά τεχνικά κριτήρια.

Η απόδοση και ανταπόκρισή τους στις αυξημένες απαιτήσεις ελέγχεται και αξιολογείται από την Collectives, βάσει διαδικασιών που είναι πιστοποιημένες κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001.

Το Δίκτυο Ποιοτικής Υποστήριξης έχει παρουσία σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα σε όλη την Ελλάδα.