Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

ceritifications main

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η Collectives AE έχει θεσπίσει πολιτικές και επίσης προβαίνει σε δράσεις που αποσκοπούν στη συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων.

Συγκεκριμένα, η Collectives AE αποτελεί οντότητα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενη από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης της. Αναγνωρίζει την ευθύνη που της αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Σέβεται τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο - την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής).

 

Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η Collectives AE έχει θεσπίσει πολιτικές και επίσης προβαίνει σε δράσεις που αποσκοπούν στη συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων.

Διαβάστε Περισσότερα

Περιβάλλον

Η Εταιρεία έχει σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, είναι πιστοποιημένη με το ISO 14001 και αναμένει από τους εργαζομένους της να ακολουθούν όλους τους εφαρμοστέους νόμους για το περιβάλλον, τις απαιτήσεις του ISO και τους σχετικούς κανονισμούς.

Διαβάστε Περισσότερα