Προϊόντα

Οδηγός του Πολίτη

Προϊόν

Ο Οδηγός του Πολίτη είναι ένα ψηφιακό εγχειρίδιο αρμοδιοτήτων και διαδικασιών για κάθε οργανωτική μονάδα κάθε υπηρεσίας, διαρκώς προσαρμοζόμενο στις πραγματικές θεσμικές και λειτουργικές ανάγκες του Οργανισμού.

Με τον Οδηγό του Πολίτη παρέχετε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενημέρωσης για κάθε διοικητική πράξη και προσφερόμενη  υπηρεσία. Χωρίς ουρές, αναμονή και ταλαιπωρία, εξασφαλίζοντας στον πολίτη έγκυρη και άμεση πληροφόρηση από τον ίδιο τον Οργανισμό, χωρίς ενδιάμεσους και ψιλά  γράμματα. Την ίδια ώρα επιτυγχάνετε τη μείωση άσκοπων επισκέψεων και τηλεφωνημάτων στις υπηρεσίες για λήψη πληροφοριών και οδηγιών.

H εφαρμογή Oδηγός του Πολίτη έχει αναπτυχθεί σε περιβάλλον Enterprise JAVA ως Web 2 responsive app, με αξιοποίηση  SRE πρακτικών. Εγκαθίσταται και λειτουργεί σε οποιαδήποτε  λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητή, με οποιαδήποτε βάση δεδομένων. Η αποκεντρωμένη παραγωγή υλικού εξυπηρέτησης από τα τμήματα των υπηρεσιών με  ρόλους και ροές εργασιών, εξασφαλίζει μεγάλη αύξηση στην ταχύτητα συγκέντρωσης,  τυποποίησης και παρουσίασης των υπηρεσιών εξυπηρέτησης. Η διοικητική διαδικασία, οι χρόνοι εξυπηρέτησης, η φόρμα της αίτησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το θεσμικό πλαίσιο, οι προϋποθέσεις και οι χρονικοί  περιορισμοί, τα σημεία εξυπηρέτησης και οι οδηγίες πρόσβασης προς τις υπηρεσιακές  μονάδες, συμβουλές και ειδικές οδηγίες, αξία συναλλαγής, τρόποι πληρωμής, καθώς και κάθε άλλη  απαραίτητη πληροφορία, προσφέρονται στους πολίτες  με ένα κλικ.

Upgrade & Interoperability Options

Το προϊόν ενσωματώνει υπηρεσίες διαλειτουργικότητας με υπηρεσίες αυθεντικοποίησης της δημόσιας διοίκησης (OAuth-2 TaxisNet για τους πολίτες και OAuth-pa για κωδικούς δημοσίων υπαλλήλων).

Συνδυάζοντας την εγκατάσταση της εφαρμογής Οδηγός του Πολίτη με το  TCM της Collectives αναβαθμίζετε τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε επόμενο επίπεδο. Μέσα από το περιβάλλον του Οδηγού, κάθε πολίτης ή επιχείρηση έχει  πλέον την ευχέρεια να υποβάλλει ψηφιακά την αίτησή του προς την αρμόδια  υπηρεσία, καθώς και σχετικές ερωτήσεις, προτάσεις ή και  καταγγελίες. Όλες οι πρόσθετες λειτουργίες ενεργοποιούνται σε ελάχιστα  λεπτά με αποφάσεις του διαχειριστή του Οδηγού του Πολίτη στο  Διαχειριστικό Περιβάλλον της εφαρμογής.

Τέλος, ο Οδηγός του Πολίτη, στη νέα του έκδοση, διασφαλίζει τον συγχρονισμό και την ανταλλαγή περιεχομένου με την κυβερνητική πύλη ψηφιακών υπηρεσιών gov.gr.