Περιβάλλον

Περιβάλλον

Η Εταιρεία έχει σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, είναι πιστοποιημένη με το ISO 14001 και αναμένει από τους εργαζομένους της να ακολουθούν όλους τους εφαρμοστέους νόμους για το περιβάλλον, τις απαιτήσεις του ISO και τους σχετικούς κανονισμούς.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να επιδιώκουν την οικονομία των πόρων και τη μείωση των αποβλήτων και των εκπομπών ρύπων στηρίζοντας έμπρακτα την ανακύκλωση και άλλα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα για οποιεσδήποτε διαπιστωμένες ή εικαζόμενες παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις ευθύνες και υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και δεσμεύεται για:

  • τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης
  • την προώθηση της ανακύκλωσης
  • τη διαρκή συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις των πελατών και συνεργατών της.